انتخاب مدل لوح تقدیر متالیک

3 لت درب از کنار: Nafis221

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:713,200 تومان

3 لت درب از وسط: Nafis223

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:713,200 تومان

3 لت درب از کنار: Nafis222

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:715,200 تومان

3 لت درب از وسط: Nafis224

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:715,200 تومان

تکه برجسته پرچمی: Nafis225

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:715,500 تومان

تکه برجسته منگوله دار: Nafis227

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:715,800 تومان

تکه برجسته پرچمی : Nafis226

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:25 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:717,500 تومان

تکه برجسته منگوله دار: Nafis228

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:26 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:717,800 تومان

2 لت ساده: N229

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:26 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5شومیز
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:713,000 تومان

2 لت ساده: N230

جنس رویهwdt_ID3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه:1گالینگور متالیک
طرح گالینگور:26 طرح گالینگور
ابعاد:331*22 سانتیمتر
سایز کاغذ:429/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی:5گالینگور متالیک
جنس گوشه:6روبان یا گالینگور
قیمت:715,000 تومان