انتخاب مدل لوح تقدیر مدرن

سلفونی درب از وسط براق: Nafis235

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 چاپ و سلفون
طرح گالینگور: 2 ---
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 چاپ و سلفون
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 12,000 تومان

سلفونی درب از کنار مات: Nafis237

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 چاپ و سلفون
طرح گالینگور: 2 ---
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 چاپ و سلفون
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 12,000 تومان

سلفونی درب از وسط مات: Nafis236

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 چاپ و سلفون
طرح گالینگور: 2 ---
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 چاپ و سلفون
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 12,000 تومان

سلفونی درب از کنار مات: Nafis238

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 چاپ و سلفون
طرح گالینگور: 2 ---
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 چاپ و سلفون
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 12,000 تومان

سلفونی درب از وسط : Nafis239

جنس رویه wdt_ID سلفونی درب از وسط: Nafis239
جنس رویه: 1 چاپ و سلفون
طرح گالینگور: 2 چاپ اختصاصی
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 چاپ و سلفون
جنس گوشه: 6 چاپ و سلفون
قیمت: 7 12,000 تومان

سلفونی درب از وسط : Nafis240

wdt_ID جنس رویه سلفونی درب از وسط Nafis240
1 جنس رویه چاپ و سلفون
2 طرح گالینگور: ----
3 ابعاد: 31*22 سانتیمتر
4 سایز کاغذ: 29/7*21 سانتیمتر
5 جنس داخلی: چاپ و سلفون
6 جنس گوشه: چاپ و سلفون
7 قیمت: 12,000 تومان

سلفونی درب از وسط: Nafis241

wdt_ID جنس رویه سلفونی درب از وسط: Nafis241
1 جنس رویه: چاپ و سلفون
2 طرح رویه چاپ اختصاصی
3 ابعاد: 31*22 سانتیمتر
4 سایز کاغذ: 29/7*21 سانتیمتر
5 جنس داخلی: چاپ و سلفون
6 جنس گوشه: چاپ و سلفون
7 قیمت: 12,000 تومان

سلفونی درب از وسط: Nafis242

wdt_ID جنس رویه سلفونی درب از وسط: Nafis242
1 جنس رویه: چاپ و سلفون
2 طرح رویه: چاپ اختصاصی
3 ابعاد: 31*22 سانتیمتر
4 سایز کاغذ: 29/7*21 سانتیمتر
5 جنس داخلی: چاپ و سلفون
6 جنس گوشه: چاپ و سلفون
7 قیمت: 12,000 تومان

سلفونی درب از وسط: Nafis243

wdt_ID جنس رویه سلفونی درب از وسط: Nafis243
1 جنس رویه: چاپ و سلفون
2 طرح رویه: چاپ اختصاصی
3 ابعاد: 31*22 سانتیمتر
4 سایز کاغذ: 29/7*21 سانتیمتر
5 جنس داخلی: چاپ و سلفون
6 جنس گوشه: چاپ و سلفون
7 قیمت: 12,000 تومان

سلفونی درب از کنار مات: Nafis244

جنس رویه wdt_ID سلفونی درب از کنار مات: Nafis244
جنس رویه: 1 چاپ و سلفون
طرح گالینگور: 2 چاپ اختصاصی
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 چاپ و سلفون
جنس گوشه: 6 چاپ و سلفون
قیمت: 7 12,000 تومان
1 2 3 4 > >>