انتخاب مدل لوح تقدیر سنتی

2 لت گوشه فلزی : Nafis231

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 چرم مصنوعی
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 15,500 تومان

2 لت جیر : Nafis233

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 جیر
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 14,000 تومان

2 لت دوردوز و گوشه فلزی: Nafis232

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 چرم مصنوعی
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 16,500 تومان

2 لت جیر برچسبی : Nafis234

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 جیر
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 16,000 تومان