انتخاب مدل لوح تقدیر متالیک

3 لت درب از کنار: Nafis221

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 13,200 تومان

3 لت درب از وسط: Nafis223

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 13,200 تومان

3 لت درب از کنار: Nafis222

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 15,200 تومان

3 لت درب از وسط: Nafis224

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 15,200 تومان

تکه برجسته پرچمی: Nafis225

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 15,500 تومان

تکه برجسته منگوله دار: Nafis227

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 15,800 تومان

تکه برجسته پرچمی : Nafis226

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 5 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 17,500 تومان

تکه برجسته منگوله دار: Nafis228

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 6 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 17,800 تومان

2 لت ساده: N229

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 6 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 شومیز
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 13,000 تومان

2 لت ساده: N230

جنس رویه wdt_ID 3 لت درب از کنار: Nafis211
جنس رویه: 1 گالینگور متالیک
طرح گالینگور: 2 6 طرح گالینگور
ابعاد: 3 31*22 سانتیمتر
سایز کاغذ: 4 29/7*21 سانتیمتر
جنس داخلی: 5 گالینگور متالیک
جنس گوشه: 6 روبان یا گالینگور
قیمت: 7 15,000 تومان